Glesbygd med förhinder

Alla, Ledare | 9 februari 2017 | Morgan Andersson |

Infrastrukturministern varnar för att överinvestera – i varje fall i vägar och järnvägar i glesbygd där väljarna är få.

Samhällsekonomisk lönsamhet är en självklar bedömningspunkt inför investeringar i infrastruktur. Däremot bortses ofta från vad det kostar att inte bygga ny kapacitet. Det var ett av infrastrukturminister Anna Johansson budskap när hon talade på Stora Infradagen i Stockholm.

Och hon borde onekligen veta vad hon talar om. Regering efter regering har valt att prioritera ner underhållet av såväl väg- som vägnät, vilket lett till stora störningar för både person- och godstransporter och därmed också bidragit till dämpad tillväxt och försämrad konkurrenskraft för såväl företag som hela landsdelar.

Insikten är välkommen, lösningen mer tveksam. Anna Johansson tycks fortfarande anse att lösningen på den gordiska knuten uttalas höghastighetståg. Att tågförbindelserna måste förbättras är ställt utom allt tvivel. Inga fakta har dock hittills presenterats som tyder på att höghastighetsbanan är det bästa alternativet.

Löften om kortare restid lockar, men med tanke på att stationerna lär placeras i städernas utkanter tillkommer lokala resor, som mycket väl kan göra att tidsvinsten från själva tågresan äts upp.

Den lokala medfinansiering som utlovas är fullt möjlig, men lika aktuell även med alternativa lösningar.

Infrastrukturministern motiverar gärna den gigantiska investeringen med uppsvinget i Öresundsregionen tack vare den fasta förbindelsen. Att den ersatte betydligt mer komplicerad båttrafik ”glöms” dock gärna bort.

I argumentationen jämförs vanligtvis situationen efter en färdigställd höghastighetsbana med dagens eftersatta järnvägstrafik, vilket är helt ointressant. En rättvisare bild ges vid en jämförelse med läget om samma investeringsnivå läggs på alternativa åtgärder.

Kostnaden för höghastighetsbanan är också synnerligen osäker även om Anna Johansson anger 230 miljarder kronor som trolig slutkostnad – något oklart dock vad som ingår.

Oavsett var slutsumman landar lär dock konsekvenserna för infrastrukturen vid sidan av den tänkta höghastighetsbanan bli påtagliga. Bland annat hörs skarpa protester från Småland där varken Tjustbanan eller Stångådalsbanan finns med i Trafikverkets bruttoinvesteringsplan fram till år 2029 – trots att de är i så dåligt skick att nedsatt hastighet aviserats på vissa delar.

Trots löften om bredbandsstöd är det mycket som pekar på att Anna Johansson och regeringen inte placerar glesbygdens fortlevnad speciellt högt på agendan. Tydligast är det genom den glesbygdsskatt som förklätts till kilometerskatt eller vägslitageavgift. Den njugga inställningen till glesbygd var även märkbar på Stora Infradagen. För ett liv i glesbygd är fungerande vägar en förutsättning. För Anna Johansson verkar det dock räcka om fordon över huvud taget kan ta sig fram på vägen. Infrastrukturministern varnar för att överinvestera – i varje fall i vägar och järnvägar i glesbygd där väljarna är få. Det krävs många bäckar små för att vaska fram 230 miljarder kronor till en höghastighetsbana.

 

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |