23948sdkhjf

Liebherr blickar mot nya marknader

Hittills har Liebherr till stor del koncentrerat sig på Europa och i viss mån Nordamerika, marknader där bland annat avancerad teknik efterfrågas. Men nu breddas inriktningen. Helt nya maskiner tas fram för lansering nästa år i länder med lägre krav på utsläpp.
Trots att Liebherr haft sitt huvudsakliga fokus på Europa hamnade företaget förra året på plats fem i den lista över världens största tillverkare av entreprenadmaskiner som årligen tas fram av brittiska KHL Group. Men i en värld stadd i förändring påverkas förstås även den tyska maskingiganten som märkbart ökat intresset för andra marknader under de senaste åren. Och nu tas ytterligare ett steg för att ta nya marknadsandelar i både Nordamerika och i så kallade lågemissionsländer.

Enkelt uttryckt delar företagsledningen in kunderna i två grupper där den stora skillnaden är miljökraven. Och det är också här företaget gjort sitt primära val som innebär huvudsakligt fokus på premiummaskiner och specialmaskiner avsedda för den del av världen där kraven på utsläpp är som hårdast. Anledningen är helt enkelt att företaget har den teknik och erfarenhet som krävs för att leva upp till kraven samtidigt som det finns kapacitet att tillverka de stora serier som gör produktionen konkurrenskraftig.

Mycket har dock hänt under de senaste tio åren och även om företaget är väl med även på marknader med enklare krav, bland annat efter investeringar i produktionsanläggningar i Kina, Ryssland och Brasilien är man nu på väg att satsa betydligt hårdare på i lågemissionsländerna.

– Det senaste årtiondet har den globala marknaden för jordförflyttningsmaskiner ökat med 70 procent. Framför allt är det BRIC-länderna med Kina i spetsen som står för tillväxten. Men även Afrika står för ett gigantiskt uppsving med en tillväxt på mer än 225 procent och har kommit upp i nivå med exempelvis Sydamerika och Ryssland. Under samma period har marknaderna i Nordamerika och Centraleuropa minskat med i vart fall tvåsiffriga andelar. Samtidigt ser vi hur tillväxten som var konstant stigande fram till 2008 därefter har ersatts av extrema vågdalar och toppar, säger Joachim Strobel, vd för Liebherr Emtec, koncernens moderbolag för jordförflyttingsverksamhet.

– Eftersom vi av tradition tillverkat premiummaskiner har vi inte minst haft en stark position i Centraleuropa, i första hand bland de medeltunga och tunga maskinerna. Vi har också lyckats väl med avseende på specialmaskiner för exempelvis rivning, tunneldrivning, materialhantering och spårgående maskiner. För att bibehålla vår position har vi prioriterat utvecklingen av maskiner som lever upp till de emissionskrav som gång på gång skärpts under 2000-talet. För att nå målet har vi också utvecklat och förfinat dieselmotorer, reningsutrustning och system för maskinkontroll, säger Joachim Strobel.

Även om den globala efterfrågan totalt sett backat något under senare tid räknar vi med att kunna växa framöver. Därför har vi exempelvis ökat våra aktiviteter i Skandinavien med det nya högkvarteret i Sverige. Vi har också förstärkt vårt befintliga försäljnings- och distributionsnät i Östeuropa.

Till och med i det ekonomiskt utmanande Sydeuropa har företaget valt att hålla sig kvar.

– Vi har inte bara bibehållit verksamheten utan har också rekonstruerat och även expanderat där det behövts. Bland annat har vi startat verksamhet i norra Italien. Tanken är att vi ska konsolidera och växa på våra starka marknader, men det finns marknader även för premiumsegmentet där vi kan växa betydligt. En av de viktigaste marknaderna i det avseendet är USA. Därför har vi beslutat att göra en fullständig rekonstruktion av vårt nät för försäljning och eftermarknad där, säger Joachim Strobel.

Bland annat har det skett en samordning av representanterna för olika produktsegment samtidigt som företaget kompletterat med nya samarbetspartners där det funnits luckor.

– I slutet av 2015 ska vi täcka 85 procent av den amerikanska marknaden och inom tre år ska vi ha fördubblat omsättningen.

En central roll för den fortsatta expansionen har den afrikanska kontinenten där Liebherr dock sedan tidigare har flera strategiskt viktiga samarbeten med lokala partners. Bland annat lyfter Joachim Strobel fram Algeriet där företagets lokala organisation med 37 anställda lyckades sälja 280 enheter under den senaste rapporteringsperioden.

Inom vissa produktsegment är vi till och med marknadsledande, säger Joachim Strobel.

– Dessutom har vi sedan drygt två år ett joint venture med det lokala företaget Somatel, vilket ger oss en direktkontakt med den algeriska marknaden. De lokalt producerade maskinerna breddar vårt maskinprogram och säljs och servas genom vårt eget etablerade nätverk för försäljning och eftermarknad.

I Sydafrika har vi ett försäljnings- och distributionssamarbete med Bell som är inne på tredje året. Grävmaskiner, speciella hjullastare och bandschaktare, frånsett de allra största, säljs med Bells varumärke i ett samarbete som varit extremt lyckat för båda parter. Det här samarbetet har gett ett tillskott på ungefär 400 maskiner under de två och ett halvt år det pågått.

Även Sydamerika har hamnat i fokus för det breddade marknadsintresset. Med undantag av Brasilien där företaget byggt upp sin egen organisation används genomgående externa företag för kontakterna med de lokala kunderna.

Vi har hittat nya, mycket kompetenta partners i Bolivia, Chile, Mexico och Venezuela och därigenom förbättrat våra siffror avsevärt, säger Joachim Strobel.

De marknader som ser lite mörkare ut är Mellanöstern och Fjärran Östern. Förväntningarna på antalet sålda maskiner är förhållandevis höga, men bedömningen är att den kraftiga nedgången i Kina kommer att smitta av sig och skapa oro bland investerarna samtidigt som man här förutser något som närmast beskrivs som priskrig.

– Det gäller praktiskt taget alla standardmaskiner. För större maskiner och för specialmaskiner ser vi däremot en riktigt intressant potential för oss.

Bilden är synnerligen blandad, men vi siktar nu målmedvetet mot vissa tillväxtmarknader, och det gör vi utan att minska vårt fokus på våra kärnmarknader. Vi har ett komplett utbud av premiummaskiner, och jobbar just nu med att ta fram ett flertal bandgrävare och hjullastare i tänkta volymklasser som kan tillverkas i våra anläggningar i Kina, Ryssland och Brasilien för att säljas på de nya marknaderna. Produktionsstarten är beräknad till 2015 och målet är att uppnå en liknande effekt som på våra kärnmarknader. Våra kunder ska veta att våra satsningar är långsiktiga och att de kan räkna med att vi fortsätter investera för att kunna erbjuda nya maskiner, service och reservdelar. Ytterligare en poäng är att de nya maskinerna konstrueras och tillverkas enligt ett modulsystem som kan ge synergieffekter även för premiummaskinerna, säger Joachim Strobel.

När koncernledningen tar en titt i kristallkulan beskrivs framtiden som förhållandevis ljus och då beror det inte bara på den allt bredare marknadsbasen.

– Världsekonomin kommer att förbättras med 3,3 procent, enligt Internationella Valutafondens senaste prognos. Då har den ändå reviderats ner på grund av USA:s skuldproblem, minskad efterfrågan i Kina och den politiska oron i Östeuropa. Samtidigt är Euroconstructs bedömning att aktiviteterna i den europeiska byggindustrin i år kommer att hamna ungefär 1,8 procent högre än 2013 och att ökningstakten förblir densamma under de följande två åren, säger Stefan Heissler, ansvarig för strategisk kommunikation i koncernen.

Han berättar också att koncernen totalt kommer att investera runt 780 miljoner euro under 2014. Bland de strategiskt viktigaste satsningarna är det nya logistikcentrumet nära Kirchdorf an det Iller som ska effektivisera reservdelshanteringen avsevärt. Ett fylligt reportage fanns i Leveranstidningen Entreprenad 21.14.

Av stor vikt är också investeringar för 160 miljoner euro under de närmaste sex åren i anslutning till företagets anläggning i Bulle i Schweiz. Bland annat görs en storsatsning för att bygga upp ett nytt utvecklingscentrum för motorer och drivlinor och för att effektivisera tillverkningen av motorer.

Grundförutsättningen för investeringar av det här slaget är att vi som familjeägt företag har en sund ekonomisk bas och ett fritt spelrum för vad som behöver göras. Vi har alltid återinvesterat våra vinster för att stärka bolaget och säkerställa framtiden, säger Stefan Heissler.

Morgan Andersson

Liebherr 580

1

Nyligen var Jan Liebherr och Joachim Strobel i Sverige, och berättade bland annat att Skandinavien ökat i betydelse för företaget.

2

Internationellt har Liebherr en stark ställning som leverantör av maskiner som skräddarsytts för demolering.

3

Specialmaskiner står högt i kurs hos Liebherr som gärna tar fram udda lösningar som borriggar och spårgående maskiner.

4

5

Smolket i bägaren just nu är gruvsidan där efterfrågan på maskiner envist vägrar att lyfta.

6

7

En mexikansk köpare kunde nyligen ta emot Liebherrs 30 000:e mobilkran. Enligt företaget har man i dag strax under 50 procents marknadsandel globalt.

8

Vattennära stadsutbyggnad i Wien gav krantillverkaren Liebherr tillfredsställelsen att se drygt 40 egna produkter på en och samma byggplats.

9

Liebherr sticker gärna ut på de stora internationella mässorna – något som inte är allt för svårt med maskiner av kolossalformat.

10

Liebherrs materialhanterare har en stabil marknad på terminaler av olika slag och återvinningsstationer.

11

Fokus hos Liebherr har legat på medeltunga och tunga maskiner med högt tekniskt innehåll. Nu satsas allt hårdare på enklare maskiner för marknader med lägre krav.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078