23948sdkhjf

Entreprenad

Vad menas med begreppet entreprenad?

Entreprenad är en form av avtalsförhållande där en part (entreprenören) åtar sig att utföra en viss uppgift, ofta inom bygg- eller anläggningssektorn, åt en annan part (beställaren).

 

Vad är skillnaden mellan entreprenad och entreprenör? 

Entreprenad är själva avtalsformen eller projektet, medan entreprenör är den person eller det företag som utför arbetet. 

 

Vilken entreprenadform är vanligast? 

Totalentreprenad är oftast den vanligaste formen, där entreprenören tar helhetsansvar för både konstruktion och utförande. 

 

Vad är en entreprenör inom bygg? 

En entreprenör inom bygg är en person eller ett företag som tar på sig byggprojekt, antingen som totalentreprenör, generalentreprenör eller underentreprenör. 

 

Vilka fyra entreprenadformer finns det? 

De vanligaste är: Totalentreprenad, Generalentreprenad, Delad entreprenad och Funktionsentreprenad. 

 

Vad är ett anläggningsarbete? 

Anläggningsarbete innefattar arbeten som utförs på mark, exempelvis vägbyggen, järnvägar, och vatten- och avloppsledningar. 

 

Vad krävs för att få köra grävmaskin? 

Oftast krävs ett särskilt yrkesbevis eller certifikat, samt grundläggande utbildning i maskinens användning. 

 

För vilka arbeten ska bas-P och bas-U utses? 

Bas-P (Byggarbetsmiljösamordnare för projektering) och Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare för utförande) utses för bygg- och anläggningsprojekt där flera arbetsgivare är involverade. 

 

Vilken AFS gäller vid byggnads och anläggningsarbete? 

AFS 1999:3 är den arbetsmiljöföreskrift som oftast gäller för byggnads- och anläggningsarbeten i Sverige. 

 

Vad krävs för att köra en hjullastare? 

Liksom för grävmaskin krävs oftast ett yrkesbevis eller certifikat, samt utbildning i maskinens användning. 

 

Vad är en entreprenad? 

Entreprenad är en överenskommelse om att en entreprenör ska utföra ett visst arbete eller leverera en produkt, till en beställare. Detta ska ske till ett visst pris och inom en viss tid, som man också kommit överens om. 

I Sverige är begreppet ofta förknippat med företag som utför bygg- eller anläggningsuppdrag. 

 

Vilka entreprenadformer finns det? 

Utförandeentreprenad innebär att beställaren skött projekteringen och bara beställer själva utförandet. Entreprenören följer de framtagna handlingarna och får ofta ett fast pris för sitt arbete. Arbetet kan också utföras på löpande räkning. 

Totalentreprenad eller funktionsentreprenad innebär att entreprenören tar ett totalansvar för projektet och att det som beställs snarare är en funktion än att arbetet måste genomföras på ett visst sätt, med vissa material, vissa tekniker och så vidare. 

 

Vad är CE-märkning? 

CE står för Conformité Européenne, det vill säga i överensstämmelse med EG-direktiven. 

För maskiner är det direktivet för Maskinsäkerhet (2006/42/EG) som gäller. Ansvarig myndighet för detta är Arbetsmiljöverket. 

CE-märkningen innebär att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s krav när det gäller hälsa, miljö och säkerhet. 

Den som ska CE-märka en produkt måste ha kännedom om kraven i EU-direktivet som gäller för just den produkten. Kraven ska finnas överförda till svenska regler. 

CE-märkningen kräver också att det finns en ”försäkran om överensstämmelse”, ett dokument där tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. 

Anses produkten vara särskilt riskfylld kan provning behövas, tillverkaren måste då vända sig till ett oberoende tredjepartsorgan med rätt att utföra provning, certifiering och kontroll. 

 

Vilka krav ställs på entreprenadmaskiner? 

Alla maskiner som omfattas av maskindirektivet och som släpps på den svenska marknaden måste uppfylla vissa krav. 

Kraven innebär bland annat att det ska finnas en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen uppfyller de krav som ställs på till exempel säkerhet och hälsa. 

Skärpta regler gäller för maskiner tillverkade efter den 15 juni 2017. 

Det innebär att tillverkare som inte uppfyller kraven måste betala en sanktionsavgift. 

Reglerna är desamma för tillverkare i alla EU-länder. 

Syftet är att gynna seriösa aktörer och det anses därför viktigt att genomföra marknadskontroller. 

 

Vilken utbildning krävs för att bli maskinförare? 

Utbildningar finns både på gymnasiet (bygg- och anläggningsprogrammet) och på komvux.  

 

När krävs yrkesbevis? 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning måste en maskin uppfylla de krav som ställs i maskindirektivet. 

Föraren måste också hålla måttet – det ska finnas dokumentation som visar att denne har den utbildning och den praktiska erfarenhet som krävs. 

Ett utbildningsbevis, diplom eller liknande räcker normalt som dokumentation. 

Ibland krävs också ett så kallat yrkesbevis, det kan vara ett sätt att uppfylla de krav på dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper om arbetsutrustning och olika maskiner som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

En vanlig väg för att få dessa dokument är att gå via utbildningsanordnare kopplade till TYA (transportfackens yrkes– och arbetsmiljönämnd) eller BYN (byggnadsindustrins yrkesnämnd). 

Utöver detta krävs inget särskilt tillstånd för att få köra en grävmaskin, en hjullastare eller liknande maskiner på en byggarbetsplats 

Förser man samma maskin med gafflar och låter den arbeta på en hårdgjord yta gäller dock andra regler – då omfattas den av föreskriften om användning av truckar och då krävs ett skriftligt tillstånd utfärdat av arbetsgivaren. 

 

Behövs det tillstånd för lyftanordningar? 

Arbetstagare och inhyrd personal måste ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren respektive inhyraren för att använda en maskindriven lyftanordning. 

Tillståndet ska visa vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter det gäller. 

 

Behöver truckförare tillstånd?  

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Det vanligaste sättet att få de kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning. Flera organisationer, både fristående och sådana som är knutna till trucktillverkare eller branscher erbjuder utbildningar. 

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att se till att personalen har tillräcklig kunskap för att köra truck i arbetet. Tillståndet ska vara skriftligt. 

 

Vilka tiltrotatorer finns det? 

Exempel på svenska tiltrotatortillverkare är Steelwrist, Rototilt, Engcon, SMP och Oilquick 

 

Källa: 

Arbetsmiljöverket 

SIS, Swedish Standards Institute 

Sänd till en kollega

0.015