23948sdkhjf

Bättre inlopp krävs till Göteborgs hamn

Containerfartygens lastkapacitet har nästan fördubblats de senaste tio åren. Större fartyg som anlöper Göteborgs hamn kan bara lastas till hälften. Det är en anledning till att farleden behöver fördjupas och breddas och vändytan i hamnen förstoras.

Nuvarande farledsdjup begränsar svenskt näringslivs möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt och hållbart sätt. Det kanske låter drastiskt, men farledsfördjupningen är avgörande för AB Sveriges fortsatta konkurrenskraft, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Enligt Göteborgs Hamn har framför allt djupgåendet i farleden stor betydelse, men inte heller farledens bredd och vändytan i hamnen är anpassade för de största fartygen. Resultatet blir att transporter till och från hamnen tvingar fram tidskrävande och klimatovänliga omlastningar i mellaneuropeiska hamnar.

För att komma till rätta med problemet har projektet Skandiaporten växt fram. Det är en fördjupning och breddning av farleden i Göteborgs hamn, samt tillhörande kajförstärkningar. Projektet ingår i den av regeringen beslutade nationella infrastrukturplanen 2018–2029 och genomförs i samarbete mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn.

Det beräknade arbetet är omfattande, bland annat är bedömningen att det krävs hantering av i runda tal tolv miljoner kubikmeter muddermassor, framför allt för att öka djupet i farleden med tre till fyra meter.

Innan arbetet kan dras igång krävs flera utredningar som bland annat ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och ansökan om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Bland annat görs utredningar om buller, grumling, marinbiologi och förekomst av förorenade sediment.

Göteborgs Hamn ser en klar fördel i att en miljöuppföljning från tidigare farledsfördjupningsprojekt, Säkrare farleder 2000–2004, inte visade på några bestående negativa effekter. Bland annat drogs slutsatserna att grumlingen inte gav någon betydande påverkan på ålgräs, musselbankar och grunda bottnar och att vattenkvalitén i Torsviken inte påverkades.

Som en del i beslutsunderlaget har cirka 120 körningar i skiftande väder och vindförhållanden gjorts av lotsar från Göteborgs lotsområde i Sjöfartsverkets simulatorer på Lindholmen i Göteborg.

– Genom simuleringar kan vi optimera farledens yta och muddringsbehov. Det handlar både om att hålla nere projektets kostnader och att hålla nere miljöpåverkan. I det här fallet drar dessa krafter åt samma håll, säger Sjöfartsverkets projektledare Patrik Benrick.

Samrådsprocessen pågår och är öppen för inlämning av synpunkter till utgången av februari.

Fakta: Skandiaporten

  • Fördjupningsbehov: Från 13,5 till 16,5-17,5 meter.
  • Statlig delfinansiering: 1,255 miljarder kronor.
  • Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka (enligt nationell plan 2018-2029).
  • Muddringsbehov: Cirka tolv miljoner kubikmeter.
  • Byggprocess: Kajförstärkning: 2022, muddring: 2024, gemensamt färdigställande: 2026.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094