23948sdkhjf

Så vill Svemin öka lönsamheten – och den biologiska mångfalden

Svemins nya färdplan: senast år 2030 ska gruv- och mineralnäringen bidra med ökad biologisk mångfald i alla regioner där prospektering och gruv- och mineralverksamhet pågår.

Branschorganisationen Svemin konstaterar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot för vår välfärd som klimatförändringarna och att de två hoten förstärker varandra.

Organisationen lanserar därför en färdplan för hur det det ska bli lönsamt både för affärerna och för naturen att ta mer hänsyn till den biologiska mångfalden.

– Det känns fantastiskt att vara först ut med detta viktiga arbete, säger Maria  Sunér Fleming, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

Organisationen anser sig i och för sig ha jobbat länge med frågor av det här slaget. De praktiska insatserna fokuserades länge på att återplantera skog och att ”gröngöra” industriområden och deponier. Med tiden har man också försökt ersätta förlorade naturvärden och skapa ekologiska mervärden, förklarar Svemin.

Nu vill man dock gå ett steg längre och lanserar därför färdplanen – vars grund ska  utgå från vetenskapen och hänsynshierarkin, det vill säga att man ska undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan på biologisk mångfald.

– Tiden är nu mogen att kraftsamla kring arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden på de platser där gruvnäringen verkar. Vi gör detta för att få en enhetlighet i hur vi agerar men också för att på ett transparent sätt kunna visa hur gruvbranschen jobbar. Vår ambition är också att den ska tjäna som inspiration både för gruvbranschen internationellt och för andra branscher, säger Maria Sunér Fleming.

Det uttalade målet uppges vara att gruv- och mineralnäringen senast år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

– Det ska ske genom att bygga ökad kunskap om arter och naturmiljöer inför restaurering och ekologisk kompensation. En annan central del i färdplanen är vikten av innovation och samarbeten med andra aktörer, såsom akademi och offentliga aktörer, säger  Linda Bjurholt, miljöchef  LKAB och ordförande i styrgruppen för projektet Mining with Nature, i pressmeddelandet.

Enligt Svemin vilar ett stort ansvar på varje aktör som ställer sig bakom det gemensamma målet – de ska sätta egna mål  för biologisk mångfald, utse mandat och avsätta resurser för att arbeta mot målen.

Rent praktiskt kan det handla om att kartlägga både risker, beroenden och möjligheter att skapa mervärden för biologisk mångfald.

Svemin ber också om hjälp. Organisationen hävdar att en del nödvändiga strukturer och ramar saknas – till exempel de som behövs för att det offentliga ska kunna stötta näringslivsaktörer som vill bidra till nationella och globala mål inom biologisk mångfald.

– Därför riktar vi ett antal uppmaningar till politiker och myndigheter, bland annat kring vikten av förutsägbarhet, tydlighet och helhetsperspektiv i prövningar liksom vikten av engagerade samtalspartner inom offentlig sektor, säger Maria Sunér Fleming.

Färdplanen lanseras i dag den 17 november i samband med Svemins höstmöte.

Planen har utvecklats inom ramen för projektet Mining with Nature.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109