23948sdkhjf

Var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg på sin arbetsplats

Byggbolagen brister i arbetet med riskbedömningar och en stor majoritet involverar varken skyddsombud eller andra arbetstagare i planeringsarbetet, trots att lagen säger det. Det visar en ny medlemsundersökning från Byggnads.

Enligt arbetsmiljölagen ska samverkan ske i all planering som påverkar arbetsmiljön och risker ska bedömas så tidigt som möjligt. 

Trots det säger nästan tre av fyra byggnadsarbetare att varken de eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringsarbetet. Något som leder till ökad otrygghet bland de anställda.

– Vi visste att arbetsgivarna ofta brister i samverkan och den planerade riskbedömningen, men det här var värre än vi trodde. Tidiga riskbedömningar och samverkan är ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor och arbetsskador. Här måste arbetsgivarna se över sin planering och faktiskt börja följa lagen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Fackförbundet Byggnads har frågat över 3 500 av sina medlemmar om de eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringen av arbetsmiljön. Medlemmarna fick även svara på frågor om sin upplevda trygghet ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Drygt 73 procent uppger att varken skyddsombud eller annan arbetstagare överhuvudtaget fick möjlighet att medverka i planeringen av deras nuvarande projekt. 7,8 procent av de som blev involverade i arbetsmiljöarbetet blev det samma dag som projektet skulle starta.

Endast 3,6 procent av de som blev involverade i arbetsmiljöarbetet blev det en månad eller mer innan bygget startade.

Detta är något som får konsekvenser för arbetstagarnas upplevda trygghet på sina arbetsplatser. 

Nästan en tredjedel av de svarande känner sig direkt otrygga på sina arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv och över hälften tycker inte att arbetsgivaren gjort allt för att undvika ohälsa och olyckor.

Vi kan nu visa svart på vitt att samverkan leder till både säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare.

Undersökningen visar dock att de som har blivit involverade i arbetsmiljöarbetet också känner sig tryggare på sina arbetsplat­ser. De upplever dessutom i mycket högre utsträckning att arbetsgivaren vidtagit alla åtgärder som behövs för att motverka ohälsa och skador.

– Vi kan nu visa svart på vitt att samverkan leder till både säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare. Det borde vara en ögonöppnare för företagen i branschen. Här måste bolagen se över sin verksamhet, kunskapsnivån måste höjas och det måste kosta att bryta mot lagen, säger Johan Lindholm.

Så svarade byggnadsarbetarna

Enkäten genomfördes digitalt våren 2023 med totalt 3 586 svarande medlemmar över hela landet. 644 av dessa var skyddsombud.

Innan arbetet påbörjades på din nuvarande arbetsplats. Fick du då information om vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna i ditt arbete?

Ja: 45 procent

Nej: 55 procent

Har du fått utbildning utifrån riskerna i ditt arbete?

Ja: 64,6 procent

Nej: 35,4 procent

Upplever du att alla åtgärder är vidtagna för att motverka ohälsa och olyckor i ditt arbete?

Ja: 43,3 procent

Nej: 56,7 procent

Känner du dig trygg på din arbetsplats, ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Ja: 71 procent

Nej: 29 procent

Så vill Byggnads höja säkerheten

Ett tillräckligt skarpt regelverk finns redan på plats och formuleringar i såväl lagtext som föreskrifter visar tydligt lagstiftarnas intentioner. Ändå är det få som faktiskt uppfyller de krav som finns. Tidig riskbedömning och inkluderande arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att få säkra arbetsplatser, men för att nå dit måste kunskapsnivån höjas och sanktioner införas.

Inför sanktionsavgifter för brott mot föreskrifterna SAM och OSA. Den som bryter mot lagen måste bli straffad.

Mer arbetsmiljö och säkerhet på schemat. Utbildningarna på högskolor, yrkesutbildningar och gymnasium måste ge större utrymme åt praktiskt arbetsmiljöarbete och säkra arbetssätt för att höja den generella kunskapsnivån i branschen.

Krav på arbetsmiljöutbildning för arbetsledande personal. Arbetsgivarorganisationerna måste ta ansvar för att fler i arbetsledande position genomför de kollektivavtalsreglerade arbetsmiljöutbildningarna som parterna är överens om.

Byggnads gör arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön

Under vecka 43 är det den europeiska arbetsmiljöveckan. Under hela veckan kommer Byggnads att göra riktade arbetsplatskontroller över hela landet med fokus på just riskbedömning i tidigt skede.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093