23948sdkhjf

Viktigt vårstäda vägarna

Dammbindning och rengöring är centralt när Trafikverket vill uppnå friskare luft längs hela det statliga vägnätet.

När vårsolen börjar titta fram är det dags för vårstädning även av gator och vägar.

Sopmaskinerna jobbar hårt under några vårmånader och det är faktiskt inte bara för att det ska se fint ut.

Enligt Trafikverket är luftkvaliteten i svenska städer bland de bästa i Europa –  men de lagstadgade miljökvalitetsnormerna överskrids trots detta i flera tätorter.

De två främsta bovarna i det dramat är utsläpp från vägtrafiken samt slitage av vägbana, däck och bromsar, noterar Trafikverket.

Myndigheten konstaterar också att det vi i Sverige har svårast att uppnå är miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) – luftföroreningar som kan orsaka stor skada på luftorgan, hjärta och kärl.

Det är där vikten av en rejäl vårstädning kommer in. Trafikverket konstaterar i ett pressmeddelandet att partikelhalterna i luften är som högst när snön smält undan.

Därför är det betydelsefullt att både dammbinda och rengöra vägarna, Trafikverket uppger också att man också sänker hastigheten på vissa sträckor  – där partikelhalten uppges vara hög och människor exponeras för partiklarna.

Anledningen till detta uppges vara att höga hastigheter anses förvärra situationen – eftersom vägbanan slits mer, att de partiklar som slits loss virvlar upp och att det släpps ut mer avgaser.

–Vi mäter också hur mycket avgasutsläpp som olika fordonsgrupper släpper ut, som till exempel lastbilar, diesel- respektive bensinbilar och miljöfordon i olika Euroklasser. På så sätt kan vi utföra riktade åtgärder mot de fordonsgrupper som har störst utsläpp, säger Michelle Benyamin, utredare hälsa på Trafikverket, i pressmeddelandet.

Enligt Michelle Benyamin planerar man också för åtgärder i samarbete med olika aktörer som kommuner och länsstyrelser och utför beslutade åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram som ska utföras och gäller enligt miljöbalken.

Enligt Trafikverket har vägtrafikens utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen minskat kraftigt tack vare renare bränslen och renare motorer med effektivare reningsutrustning.

Människor exponeras trots detta – inte minst i tätorterna, konstaterar Trafikverket som noterar att barn och unga, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest känsliga för luftföroreningar.

Kampen för att komma tillrätta med detta problem pågår därför – enligt Trafikverket ska  miljökvalitetsmålet Frisk luft uppnås överallt längs med statligt vägnät senast år 2030.

Enligt riksdagens definition innebär just detta mål att ”"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

Enligt de preciseringar som finns för målet för frisk luft ska halterna av luftföroreningar när det gäller partiklar och kväveoxid inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.

Riktvärdena ska sättas med hänsyn till känsliga grupper.

  • För Partiklar (PM2,5)
    gäller att halten inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

  • För Partiklar (PM10)
    gäller att halten inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
  • För kvävedioxid gäller att halten av inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

Trafikverket konstaterar för övrigt att flera av de styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser också minskar utsläppen av luftföroreningar, detta uppges till exempel gälla de nya koldioxidkraven på lätta och tunga fordon, stadsmiljöavtal och bättre drift- och underhållsåtgärder för ökad andel cykel och kollektivtrafik.

Enligt Trafikverket kan till exempel en ökad elektrifiering och energieffektivisering av fordonsflottan också ge synergieffekter för luftkvaliteten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.096