23948sdkhjf

16 förslag för att påskynda byggandet

Nu lanserar Initiativet Bygg i Tid en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder.

Reformagendan handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan. 

– Idag tar det i snitt fem år från att en planprocess inleds till dess att ett första spadtag kan tas. Det bromsar upp bostadsbyggandet och påverkar hela samhällsutvecklingen. Det vill vi ändra på, säger Initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklingschef JM.

Tillsammans med ett antal experter och branschaktörer har Initiativet arbetat fram 16 konkreta förslag till områden att reformera. 

– Vår ambition är att skapa en öppen och konstruktiv dialog mellan samhällsbyggandets aktörer och framförallt att gå från ord till handling. Att få till kortare ledtider inom plan- och tillståndsprocesser är komplext och kräver ett helhetsgrepp – något som vi har försökt att ta. Vi gör inte anspråk på att ha alla svaren, men vi bedömer att vår reformagenda har goda förutsättningar att ge betydande och snabba resultat, säger Mårten Lilja, vice VD Riksbyggen.

16 förslag på reformer

1.Lagregler om exploateringsavtal: utvecklad vägledning på Boverkets Kunskapsbanken. 

2.Tillämpning av LOU vid utbyggnad av allmän plats och VA: utvecklad vägledning
från Boverket.

3.Momshantering vid plangenomförande: regeringsuppdrag om vägledning.

4.Avvägningar mellan bostadsförsörjningen och miljöskyddet måste möjliggöras.
Miljöbalken kompletteras med tydligare regel att prövningar ska ske utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

5.Större möjlighet till dispens från strandskydd vid tätortsutveckling. 

6.Avvägningsmöjlighet kring nyttan av bostadsbyggande i förhållande till riksintressen.

7.Ökad möjlighet att pröva dispens från artskydd vid tätortsutveckling, förenad med villkor om skydds- och kompensationsåtgärder.

8. Artskydd i tätortsmiljö: utvecklad vägledning från Boverket och Naturvårdsverket.

9.Miljökvalitetsnormer: skyndsam utvärdering av pågående utredning med eventuella
tilläggsdirektiv för att underlätta bostadsbyggande .

10. Fastighetsbildning: utredning av lagstiftning och organisation.

11. Lantmäteriet: översyn av organisation och arbetsformer.

12. Detaljplanearbete: kompetenshöjande vidareutbildningar.

13. Bygglov: enhetlig standard för ansökningshandlingar samt kompetenshöjande
vidareutbildning.

14. Länsstyrelsen: förtydligad instruktion avseende Länsstyrelsens ansvar för
bostadsförsörjningen, så att det får avtryck i handläggning och avvägning
mot andra intressen.

15. Nationellt ärendehanteringssystem för plan- och byggärenden.

16. Plankostnader får inte tas ut förrän planen vunnit laga kraft. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14